ماسک رسی پاک کننده شفاف کننده پوست چرب هیدرودرم

  • مناســب جهت انواع پوسـت به ویژه پوست های چرب و مختلط
  • فرموله شده بر پایه خاک رس خالص و کربن فعال
  • حذف آلودگی های محیطی، جذب سـموم، گرد و غبار و چربی های اضافی پوست
ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی

با توجه به اینـکه در ایـن طــرح از توانمنـدی های زنان ســرپرست خانوار اســتفاده می شود و جهـت تولیـدات بـیــشـــتر آمـوزش هـای لازم نیـز به ایشـان داده می شــود می تـوان به نقش طرح در توانمندی زنان اشاره کرد.همچنین... .

مسئولیت اجتماعی

هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو
هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو

ژل های شستشوی صورت هیدرودرم

آبرسان قوی پوست و مو

هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو