ماسک ژلی آبرسان و التیام بخش پوست حساس هیدرودرم

  • مناســـــب جهت اســتفاده انواع پوسـت به ویژه پوست های حساس
  • آبرسانی ملایم پوست صورت
ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی

با توجه به اینـکه در ایـن طــرح از توانمنـدی های زنان ســرپرست خانوار اســتفاده می شود و جهـت تولیـدات بـیــشـــتر آمـوزش هـای لازم نیـز به ایشـان داده می شــود می تـوان به نقش طرح در توانمندی زنان اشاره کرد.همچنین... .

مسئولیت اجتماعی

هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو
هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو

ژل های شستشوی صورت هیدرودرم

آبرسان قوی پوست و مو

هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو